Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń 2017 r.

 

Interesujemy się książ­ką

Wzbudzanie zaintereso­wania literaturą

 – słuchanie wierszy, opowiadań, baśni pol­skich i zagranicznych autorów

– odpowiadanie na pyta­nia dotyczące utworu literackiego

 

 

W świecie sztuki. Lite­ratura i czasopisma

Kontakt z literaturą i cza­sopismami

 – oglądanie wybranych pozycji literatury dzie­cięcej, zwracanie uwa­gi na piękne ilustracje, obrazki.

 

Poznajemy przyrodę

Zima

 - dokarmianie i dopa­janie zwierząt w trud­nych, zimowych wa­runkach

- nazywanie ptaków od­wiedzających karmnik

- zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwie­rzętami, np. ptakami.

 

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

 

- nazywanie członków bliższej i dalszej ro­dziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek

- podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty.

 

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

 

- uczestniczenie w programach arty­stycznych.