Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka

§1

 • Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku od 6.30 do 16.30 z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym przedszkola oraz dni świątecznych i sobót.
 • Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od 6.30, zgodnie z zadeklarowaną przez rodziców godzina, jednak nie później niż do godziny 8.00
 • Dzieci z poszczególnych grup, w tym czasie, znajdują się pod opieką nauczycieli do których przypisane jest dziecko wg aktualnego harmonogramu pracy, zawierającego plan opieki danego nauczyciela nad dziećmi z poszczególnych grup wiekowych.
 • Rodzice wiedzą, do której sali „schodzą się” dzieci,

§2

 • Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe.
 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Niedopuszczalne jest, aby dziecko samodzielnie przychodziło do przedszkola.
 • Dziecko musi być przyprowadzone do wychowawcy grupy i odebrane z „rąk” wychowawcy grupy lub nauczyciela który pełni obowiązki nad dziećmi.
 • Rodzice maja obowiązek wejść do sali lub ogrodu przedszkolnego, aby odebrać dziecko.
 • Nauczyciel musi wiedzieć i widzieć, kto przyprowadza i odbiera dziecko.
 • Ze względów organizacyjnych, zapewnienia przygotowania posiłków oraz zapewnienia bezpiecznych warunków zabawy w przedszkolu rodzice zobowiązani są przyprowadzić dziecko najpóźniej do godziny 8.00.
 • Inne godziny przyprowadzania w sytuacjach wyjątkowych, rodzice lub prawni opiekunowie mogą zgłosić pracownikom przedszkola osobiście lub dzień wcześniej lub rano telefonicznie, najpóźniej do 8.00.

§3

 • Odbiór dziecka z przedszkola odbywa się zgodnie z zadeklarowanymi przez rodziców godzinami odbioru do 16.30 najpóźniej,
 • W przypadku zapisania dziecka na 5 godzin, przyprowadzanie dziecka odbywa się od godziny 7.45 ( w celu uniknięcia tłoku w szatni i spokojnego wejścia w grupę), odbiór o godzinie 13.00,
 • W przypadku odbioru dzieci przez inne osoby pełnoletnie ( dziadkowie, sąsiedzi, rodzeństwo, itp.), obowiązuje pisemne upoważnienie, zawierające dane osoby upoważnionej: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego oraz czas trwania wydanej decyzji, wg wzoru zaświadczenia, które znajduje się u wychowawcy grup.
 • Osoby upoważnione muszą wylegitymować się podczas odbioru dziecka z przedszkola.
 • Osoby upoważnione przez rodziców, prawnych opiekunów są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dziecka już w trakcie odbioru dziecka.
 • Od tego momentu odpowiadają za wszystkie działania dziecka.
 • Pisemne zaświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów musi być przedstawione nauczycielowi lub dyrekcji przedszkola.
 • W przypadku odbioru dziecka podczas zajęć dodatkowych rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi pełniącemu opiekę nad dzieckiem.
 • Decyzja powinna być podpisana przez obojga rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Decyzja może zostać anulowana przez rodziców lub prawnych opiekunów na wyraźne pisemne oświadczenie opiekunów dziecka, którzy podają datę rezygnacji z osób upoważnionych do odbioru dziecka, wypisanych na upoważnieniu.
 • Oświadczenie o woli rezygnacji z uprawnień osób odbierających dziecko z przedszkola należy przedłożyć na piśmie nauczycielowi lub dyrekcji przedszkola.

§4

 • W przypadku, gdy w przedszkolu są uroczystości, imprezy a rodzice podejmują decyzję, aby odebrać dziecko z przedszkola po imprezie zgłaszają fakt wychowawcy grupy. Jeżeli są to osoby – goście, którzy mają odebrać dziecko z przedszkola, to obowiązuje procedura §3.
 • Zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo dzieciom, należy przestrzegać zasady, iż odbiór z ogrodu przedszkolnego odbywa się poprzez wejście przez furtkę, którą każdorazowo rodzic zobowiązany jest zamknąć.

§5

 • W sytuacjach trudnych z odbiorem dziecka z przedszkola obowiązują następujące procedury: Procedura II, III, IV.

§6

 • Dyrekcja przedszkola zobowiązuje rodziców i prawnych opiekunów do przestrzegania i respektowania postanowień niniejszego regulaminu i pouczenia o powyższych zasadach, osób wskazanych w upoważnieniach do odbioru dzieci z przedszkola.
 • Osoby uprawnione do odbioru dzieci z przedszkola będą legitymowane do momentu, gdy pracownicy przedszkola nie będą pewni identyfikacji tych osób.
 • Rodzice i prawni opiekunowie są zobowiązani do poinformowania osób uprawnionych do odbioru dzieci, o zasadach legitymowania.

§7

 • Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy nie będą przestrzegać zasad niniejszego regulaminu, będą informowani o tym na piśmie, przez dyrekcję przedszkola.
 • W przypadku powtarzających się w/w sytuacji, dyrekcja przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może wypisać dziecko z przedszkola.
 • Zasady wprowadzone w niniejszym regulaminie mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w drodze do i z przedszkola.
 • Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci z zasadami powyższego regulaminu zostają zapoznani na początku każdego roku szkolnego.

PROCEDURA II

dotyczy przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic ( prawny opiekun ) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

NAUCZYCIEL

 1. Powiadamia dyrektora placówki.
 2. Nie wydaje dziecka jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po godz. 16.30) opiekę nad dzieckiem przejmuje nauczyciel pracujący do godziny 16.30. nauczyciel powiadamia dyrektora placówki i może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach.
 4. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – sprawdzeniu czy rodzice przebywają w domu dyrektor może:
 • Podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice to dziecko może zostać pod opieką rodziców);
 • Gdy nie ma rodziców w domu wspólnie z policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej).
 • Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania regulaminu przedszkola. 

 

PROCEDURA III

dotyczy przypadku gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nie wydaje dziecka.
 2. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Kontaktuje się z rodzicami lub uprawnioną osobą – wskazaną przez rodziców celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 4. Wspólnie z rodzicami lub osobą uprawnioną ustala dalsze kroki postępowania – uzgadnia, kto odbierze dziecko z przedszkola. Jeżeli jest to osoba pełnoletnia, która nie widnieje na liście osób upoważnionych do odbierania dziecka – przedkłada upoważnienie podpisane przez rodziców (opiekunów), legitymuje się dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 5. Nauczyciel sprawdza, czy dane są zgodne z uzyskanymi wcześniej przez telefon. W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami lub osobą uprawnioną dyrektor może – patrz punkt 4 procedury II.
 6. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania regulaminu przedszkola. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje dyrektorowi przedszkola.

PROCEDURA IV

dotyczy przypadku gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

NAUCZYCIEL

 1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 2. Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ja dyrektorowi przedszkola.

DYREKTOR PLACÓWKI

 1. Wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie ustalone zasady odbierania dziecka z przedszkola, powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania. Zobowiązuje się go do podporządkowania się im.
 2. Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w przedszkolu. W przypadku gdy rodzice/ opiekunowie nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania dyrektor placówki może rozwiązać umowę świadczenia usług przedszkolnych za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Przedszkola. Dyrektor może też zwrócić się do najbliższej jednostki policji o rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, a w następnej kolejności powiadamia Sąd Rejonowy w Śremie.

 

Regulamin odpłatności

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

1. Opłatę za przedszkole rodzice wnoszą z góry do 15-go dnia każdego miesiąca na konto bankowe przedszkola na podstawa naliczenia dokonanego przez placówkę.

2. Przedszkola prowadzone przez Gminę Mosina zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

3. Za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

a) Opłata ta podlega obniżeniu o 20 % na drugie i kolejne dziecko z jednej rodziny na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna.

4. Miesięczna opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole wyliczana jest:

a) jako iloczyn: stawka godzinowa obowiązująca od dnia 1.09.2013 r. x zdeklarowana przez rodziców liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu x liczba dni roboczych w danym miesiącu

b) miesięczna opłata za żywienie wyliczana jest jako iloczyn: dzienna stawka żywieniowa x liczba dni roboczych w danym miesiącu.

5. Zmiany zadeklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola mającej wpływ na wysokość opłat - rodzic/opiekun prawny może dokonać tylko w formie pisemnej, ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.

6. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani przez dyrektora przedszkola w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń.

7. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku:

a) niefunkcjonowania przedszkola z przyczyn leżących po stronie placówki w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień przerwy w działalności placówki (awaria, zamkniecie przedszkola)

b) nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą:

*stawka za godziny pobytu dziecka w przedszkolu w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności, licząc od dnia następnego od zgłoszenia tego faktu ( nieobecność ciągła min. 7 dni kalendarzowych).

* stawka żywieniowa

- w placówkach z własną kuchnią od 4 dnia nieobecności dziecka

- w placówkach, w których obowiązuje catering, każdy dzień od momentu zgłoszenia nieobecności dziecka

8. W miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu, rozliczana jest proporcjonalnie do okresu pobytu dziecka w przedszkolu.

9. Koszty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu zastępczym w okresie przerwy wakacyjnej, ponoszone są według zasad obowiązujących w danej placówce.

10. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty.

11. Jeżeli rodzic dopuści się zwłoki z zapłatą należności, co najmniej jeden miesiąc, to przedszkole zaprzestaje dalszego świadczenia usług i wznawia je po uregulowaniu zaległości.

12. W przypadku nieuregulowania zaległości Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy przedszkolaków w trybie natychmiastowym.

13. Skreślenie dziecka z listy przedszkola nie zwalnia rodzica z obowiązku uregulowania należnej zaległości. Należne opłaty będą dochodzone na drodze postępowania sądowego.

 

Regulamin korzystania z placu zabaw

1.Właścicielem placu i znajdujących się na jego terenie urządzeń jest przedszkole.

2.Plac zabaw w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Przedszkola w Wiórku.

3. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci od 2,5do 7 lat, z wyłączeniem kompleksu drewnianego przeznaczonego dla dzieci od 3 do 7 lat.

4. Dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela lub rodziców (opiekunów), ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.

5.W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się z nim i nauczycielką.

6. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają opiekunowie grupy (nauczyciel, pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa).

7. Na plac przedszkolny może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory do zabawy.

8. Nauczyciele mają obowiązek dbania o wynoszony sprzęt.

9. Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu i przyboru tylko pod nadzorem nauczyciela.

10. Zabawa na huśtawkach i sprzęcie wspinaczkowym może odbywać się tylko pod nadzorem nauczyciela.

11. Na jednej huśtawce może przebywać tylko jedno dziecko.

12. Zabrania się huśtania na stojąco.

13. Zabrania się wchodzenia na barierki, daszki i inne elementy urządzeń nieprzeznaczone do chodzenia.

14. Osoby nieuczestniczące w zabawie nie mogą zbliżać się do urządzeń ruchowych, takich jak: karuzela, huśtawki, bujaki, ważki, w czasie gdy korzystają z nich inne osoby (dzieci).

15. Podczas niektórych zabaw należy asekurować wychowanków przed upadkiem lub uderzeniem o twarde przedmioty.

16. Nie wolno ani na chwilę pozostawiać wychowanków na placu zabaw bez opieki nauczyciela lub osoby dorosłej będącej pracownikiem placówki.

17. Urządzenia zabawowe należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem, przy zastosowaniu się do zaleceń nauczyciela.

18. Każda grupa przedszkolna zobowiązana jest do zabaw na wyznaczonym, ustalonym wcześniej terenie zabaw dla danej grupy.

19. Gra w piłkę może odbywać się na wyznaczonej, bocznej części terenu placu zabaw.

20. Na terenie placu zabaw zakazuje się:

 • niszczenia urządzeń zabawowych,
 • zaśmiecania terenu,
 • niszczenia zieleni,
 • wprowadzania zwierząt.

21. Plac zabaw podlega okresowo konserwacji.

22. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać dyrektorowi placówki.

23. Dyrektor przedszkola nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z palcu zabaw bez jego zgody i poza godzinami otwarcia placówki.

Regulamin organizacji wycieczek przedszkola

Opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: DzU 2005 nr 108 poz. 908 ze zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (DzU 1997 nr 12, poz. 67 ze zm.).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU 2003 nr 6, poz. 69 ze zm.).
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (DzU 2001 nr 135, poz. 1516).

§1

1. Przez „wycieczkę” należy rozumieć każde celowe i zorganizowane wyjście z dziećmi poza teren przedszkola.

2. Każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi przedszkola najpóźniej w dniu poprzedzającym wycieczkę.

§2

1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku wychowanków, ich zainteresowań, potrzeb, stanu zdrowia, sprawności fizycznej, przygotowania.

2. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności wychowanków, wymaganych podczas wycieczki (imprezy).

§3

Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki na terenie najbliższej okolicy i regionu geograficzno-turystycznego

§4

Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami (w przypadku dzieci przedszkolnych z ich rodzicami lub opiekunami) z zakresie:

1) celu wycieczki,

2) trasy i terminów postojów,

3) zwiedzanych obiektów,

4) harmonogramu,

5) regulaminu zachowania wychowanków podczas wycieczki.

§5

Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od obojga rodziców pisemną zgodę na wyjazd, uwzględniającą również brak przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących udziału dziecka w wycieczce.

§6

1. Organizator wycieczki jest zobowiązany do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczki są kierownik wycieczki oraz opiekunowie.

3. Opieka ma charakter ciągły.

§7

Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi.

§8

W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

§9

Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§10

1. Wycieczka poza teren placówki:

1) dla dzieci trzy- i czteroletnich zapewnia się jednego opiekuna na pięcioro dzieci,

2) dla dzieci pięcio- i sześcioletnich zapewnia się jednego opiekuna na ośmioro dzieci.

2. Podróż komunikacją miejską:

1) dla czworga dzieci zapewnia się jednego opiekuna,

2) po wejściu do autobusu nauczyciel informuje kierowcę o obecności dzieci,

3) grupa dzieli się na cztery mniejsze grupy

§11

1. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych przedszkola i o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji odpowiednich form krajoznawstwa i turystyki.

2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna wyznaczona przez dyrektora osoba pełnoletnia, która:

1) ukończyła kurs kierowników wycieczek,

2) jest instruktorem harcerskim,

3) ma uprawnienia przewodnika turystycznego, instruktora turystyki lub pilota wycieczek.

§12

1. Do podstawowych obowiązków kierownika należy:

1) opracowanie dokumentacji wycieczki, którą zatwierdza dyrektor, zawierającej:

− kartę wycieczki z harmonogramem (załącznik nr 1), regulaminem i załączoną listą uczestników po dwa egzemplarze,

− listę uczestników wycieczki zawierającej: liczbę, imię i nazwisko wychowanka, numer PESEL, grupę, adres zamieszkania dziecka, numer telefonu rodziców lub prawnych opiekunów dziecka (załącznik nr 2),

− pisemne zgody i oświadczenia rodziców (załącznik nr 3). ,

− określone zadania dla opiekunów i uczestników,

− dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków (kserokopię polisy ubezpieczenia grupowego),

− preliminarz finansowy wycieczki przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu;

2) zapoznanie z regulaminem wycieczki wszystkich uczestników;

3) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki, w tym odpowiedniej liczby opiekunów oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

4) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania;

5) określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;

6) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;

7) organizacja zadań wśród uczestników;

8) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki, imprezy;

9) podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka na najbliższym zebraniu grupowym.

2. Dokumentacja, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 winna być przedłożona dyrektorowi przedszkola najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem wycieczki celem jej zatwierdzenia:

1) po pozytywnym zaopiniowaniu kartę wycieczki, harmonogram oraz listę uczestników wycieczki sporządza się w dwóch egzemplarzach: kopia pozostaje w przedszkolnej dokumentacji wycieczek, a oryginał otrzymuje kierownik wycieczki;

2) krótkie sprawozdanie oraz rozliczenie finansowe z wycieczki przedkłada się rodzicom dzieci na najbliższym spotkaniu z rodzicami lub przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§13

1. Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele albo, w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, inne pełnoletnie osoby (pracownicy obsługi placówki lub rodzice dzieci biorących udział w wycieczce)

2. Do zadań opiekuna należą:

1) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez innych opiekunów i dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa

3) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu dziećmi,

4) nadzorowanie zadań powierzonych przedszkolakom,

5) wykonywanie innych zadań pojawiających się podczas wycieczki,

6) sprawdzanie stanu liczbowego uczestników wycieczki przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

7) potwierdzenie własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

§14

Wszyscy uczestnicy wycieczek są zobowiązani do przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika wycieczki (imprezy) i opiekunów.

§15

1. Działalność przedszkola w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu czy biletów wstępu, można finansować ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

1) z odpłatności rodziców, których dzieci będą uczestnikami wycieczki,

2) ze środków Rady Rodziców, a także darowizn przekazanych przez osoby fizyczne i prawne,

3) ze środków pozyskanych z różnego rodzaju loterii czy aukcji prac, rzeczy wykonanych przed dzieci.

2. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów (wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20% kosztów wycieczki).

3. Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów związanych z wycieczką. Wydatki z tego tytułu pokrywają organizatorzy lub pozostali uczestnicy wycieczki.>

§16

Postępowanie nauczyciela po zaistniałym wypadku:

1) jeżeli do wypadku doszło w czasie wycieczki (imprezy), wszystkie decyzje podejmuje kierownik grupy i odpowiada za nie,

2) w miarę możliwości udzielana jest pierwsza pomoc poszkodowanemu,

3) dla poszkodowanego w ciężkim wypadku należy wezwać pogotowie ratunkowe oraz zawiadomić telefonicznie prawnych opiekunów i dyrektora przedszkola,

4) miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania ewentualnych oględzin.

§17

Postępowanie w razie pożaru pomieszczenia, w którym przebywają uczestnicy wycieczki

1) należy zapoznać się z drogami ewakuacyjnymi w pomieszczeniach, w których przebywają uczestnicy,

2) jeżeli zdarzy się pożar, kierownik i opiekunowie wykonują następujące czynności: starają się ugasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi, wyprowadzają dzieci w bezpieczne miejsce, alarmują straż pożarną.

§18

Dokumentacja wycieczki (karta wycieczki: cel i założenia programowe, trasa wycieczki, termin, liczba uczestników, dane kierownika i opiekunów wycieczki, środek lokomocji) powinna być przechowywana przez jeden rok kalendarzowy następujący po wycieczce, w dokumentach zgodnie z instrukcją kancelaryjno-archiwalną placówki

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, statutu Przedszkola oraz rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.