REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola w Wiórku  na wolne miejsca odbędzie się w okresie

 

10 kwietnia do 24 kwietnia do godz. 13.00

 

Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami:

  • 2 miejsca w grupie dzieci 3-4 letnich,

 

Wnioski o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz ze stosownymi oświadczeniami przyjmowane będą wyłącznie w wersji papierowej.

 

Druk wniosku pobieramy ze strony

www.mosina.przedszkola.vnabor.pl

lub bezpośrednio w przedszkolu.

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

Szanowni Państwo!!!

Rekrutacja do naszego przedszkola przeprowadzana będzie drogą elektroniczną.
Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty znajdziecie Państwo na stronie poświęconej rekrutacji w Mosinie   www.mosina.przedszkola.vnabor.pl.

Jak należy zgłosić dziecko do przedszkola?

Trzeba zalogować się na stronie www.mosina.przedszkola.vnabor.pl.
Wypełnić wniosek wraz z załącznikami, wydrukować, podpisać (oboje rodziców) i złożyć w przedszkolu I preferencji. Pomocy w skorzystaniu z internetu udziela Gminne Centrum Informacji przy ul. Dworcowa 3 w Mosinie. Wniosek można też pobrać w przedszkolu.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniający w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

 

ZAPROSZENIE NA "DRZWI OTWARTE"

 

Dyrektor  oraz Grono  pedagogiczne Przedszkola w Wiórku serdecznie zaprasza

 przyszłych Przedszkolaków wraz z Rodzicami na „ DRZWI OTWARTE”

do naszego przedszkola, które odbędą się wg harmonogramu:

ˇ       26 luty 2019 w godz. od 15.30 do 16.30

ˇ       5 marca 2019 w godz. 15.30 do 16.30

 W trakcie spotkania będzie można zwiedzić nasze przedszkole oraz uzyskać

dodatkowe informacje dotyczące  rekrutacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I DO ZOBACZENIA W PRZEDSZKOLU W WIÓRKU!!! 

Harmonogram rekrutacji

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.15.2019

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Na podstawie art. 154 ust.1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia                  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

  • 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

  • 3

Czynności rekrutacyjne odbywają się w formie rekrutacji elektronicznej potwierdzonej dostarczeniem wniosku do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej.

 

  • 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury
i Sportu oraz dyrektorom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

  • 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2019/2020:

 LP.  Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym    Terminy w postępowaniu uzupełniającym
 1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  Od 25.02.2019 r. do 15.03.2019 r. do godz. 13:00  Od 10.04.2019 r. do 24.04.2019 r. do godz.13:00
 2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r. poz 59 z późn. zm)  Do 20.03.2019 r.  Do 26.04.2019 r.
 3.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 Do 22.03.2019 r. do godz. 13:00  Do 30.04.2019 r do godz. 15:00
 4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  Do 01.04.2019 r. do godz. 13:00  Do 08.05.2019 r. do godz. 15:00
 5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  Do 02.04.2019 r. do godz. 15:00  Do 10.05.2019 r. do godz. 13:00

Wniosek o przyjęcie kandydata, może być złożony w następujący sposób

1. z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego. W tym przypadku wypełniony wniosek, po wydrukowaniu i podpisaniu, należy złożyć wraz z załącznikami w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

2. W formie wypełnionego i podpisanego formularza wniosku w wersji elektronicznej

tel. 61 8939330, 502 778 377

 

 

 

Cannot find the download. ID=

Program Adaptacyjny

Cele i znaczenie spotkań adaptacyjnych.

Dla dziecka pójście do przedszkola jest sytuacją trudną, bo związaną z wieloma nowymi doświadczeniami.

Zakres zadań i trudności, jakie ma do pokonania małe dziecko podczas adaptacji, uświadamia, że do ich realizacji należy włączyć osoby dorosłe: rodzinę i przedszkole.

Aby małe dziecko mogło się uczyć zachowań przystosowujących je do środowiska przedszkolnego, musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, które z kolei zapewniają mu w tym wieku rodzice. Wynika to z jego właściwości psychofizycznych. Tylko w poczuciu bezpieczeństwa może poznawać nowe otoczenie i nawiązywać kontakty, a nie koncentrować się na obronie przed nieznanym i niezrozumiałym.

Rolą nowego środowiska więc jest kształtowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez włączenie najbliższych w poznawanie przedszkola, stopniowe oswajanie z nowym oraz uczenie dziecka kto poza najbliższymi może zaspakajać jego potrzeby (kto jest za nie odpowiedzialny i do kogo może zwrócić się o pomoc).

Celem spotkań adaptacyjnych jest ułatwienie dzieciom pokonania progu przejścia ze środowiska rodzinnego do środowiska przedszkolnego przy aktywnym włączeniu się w proces adaptacji osób dorosłych – rodziców i personel przedszkola poprzez:

  • umożliwienie dziecku poznania nowego środowiska w poczuciu bezpieczeństwa, w towarzystwie najbliższych oraz kształtowanie ich poczucia przynależności do grupy przedszkolnej;
  • przygotowanie rodziców na udzielenie dziecku wsparcia i pomocy w procesie przystosowania oraz zapoznanie ich z pracą przedszkola, wymaganiami i z przyszłymi nauczycielkami dziecka;
  • stworzenie okazji personelowi przedszkola wcześniejszego poznania swoich wychowanków i ich rodziców, nawiązania z nimi kontaktu oraz uzyskanie informacji zwrotnych od rodziców o ich oczekiwaniach i niepokojach.