REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola w Wiórku  na wolne miejsca odbędzie się w okresie

 10 kwietnia do 24 kwietnia do godz. 13.00

 Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami:

 • 2 miejsca w grupie dzieci 3 – letnich,
 • 1 miejsce w grupie dzieci 6 – letnich,

Wnioski o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz ze stosownymi oświadczeniami przyjmowane będą wyłącznie w wersji papierowej.

Druk wniosku pobieramy ze strony

www.mosina.przedszkola.vnabor.pl

lub bezpośrednio w przedszkolu.

 

 

 

Drodzy Rodzice!

Już wkrótce nadejdzie czas rozpoczęcia edukacji przedszkolnej przez Wasze dzieci!

Miesiąc 1 marca / 20 marca 2018, to czas kiedy wybieramy przedszkole dla Naszego Dziecka.

 Rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną, po zalogowaniu na stronę    www.mosina.przedszkola.vnabor.pl   
Wersję papierową należy dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

W związku z tym:

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Przedszkola w Wiórku serdecznie zaprasza przyszłych Przedszkolaków wraz z Rodzicami na „ DRZWI OTWARTE” do Naszego Przedszkola, które odbędą się wg harmonogramu:

ˇ       5 marca 2018 w godz. od 15.00

ˇ       13 marca 2017 w godz. 15.00

 

W trakcie spotkania będzie można obejrzeć sale, pobrać KARTY ZGŁOSZENIOWE, poznać dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola oraz Panie, które pracują z naszymi przedszkolakami. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I DO ZOBACZENIA W PRZEDSZKOLU W WIÓRKU!!!

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poniżej znajduje się opis oraz aktywne linki


 1. Rodzic wchodzi na podaną stronę 
www.mosina.przedszkola.vnabor.pl
      – wypełnia wniosek
      – drukuje wypełniony wniosek z załącznikami
      – podpisuje wniosek (oboje rodzice)
      – składa wniosek wraz z załącznikami w przedszkolu 1 wyboru

 1. Rodzic pobiera formularz wniosku ze strony http://www.mosina.przedszkola.vnabor.pl
  – drukuje wniosek wraz z załącznikami
  – wypełnia wniosek ręcznie
  – podpisuje wniosek (oboje rodzice)
  – składa wniosek wraz z załącznikami w przedszkolu 1 wyboru

Pomocy w wypełnieniu wniosku udziela Gminne Centrum Informacji
Mosina ul Dworcowa ( dawny budynek ośrodka zdrowia)
oraz poszczególne placówki przedszkolne

Wniosek można również wypełnić korzystając ze strony
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/News
na tej stronie dokładnie opisane są etapy rekrutacji przez internet

 

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018\2019 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Mosina.

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2018/2019:

 LP.  Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym    Terminy w postępowaniu uzupełniającym
 1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  Od 01.03.2018 do 20.03.2018 do godz.13.00  Od 10.04.2018r. do 24.04.2017r. do godz. 13.00
 2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r. poz 59 z późn. zm)  Do26.03.2018r.  Do27.04.2018r.
 3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  Do 27.03.2018r. do godz.13.00  Do 30.04.2018r. do godz.15.00
 4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  Do 03.04.2018r. do godz.13.00  Do 07.05.2018r. do godz.15.00
 5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  Do 06.04.2018r. do godz.13.00  Do 11.05.2018r. do godz.15.00

Wniosek o przyjęcie kandydata, może być złożony w następujący sposób

1. z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego. W tym przypadku wypełniony wniosek, po wydrukowaniu i podpisaniu, należy złożyć wraz z załącznikami w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

2. W formie wypełnionego i podpisanego formularza wniosku w wersji elektronicznej

tel. 61 8939330, 502 778 377

Zapraszamy!!!

Drzwi otwarte

Każdego roku rekrutacja do przedszkola odbywa się w marcu. W tym czasie organizowane są drzwi otwarte, podczas których rodzice i dzieci mają możliwość obejrzenia i poznania organizacji pracy przedszkola oraz uczestniczenia w zabawach swobodnych i z udziałem nauczycieli.

 

 

Cannot find the download. ID=

Program Adaptacyjny

Cele i znaczenie spotkań adaptacyjnych.

Dla dziecka pójście do przedszkola jest sytuacją trudną, bo związaną z wieloma nowymi doświadczeniami.

Zakres zadań i trudności, jakie ma do pokonania małe dziecko podczas adaptacji, uświadamia, że do ich realizacji należy włączyć osoby dorosłe: rodzinę i przedszkole.

Aby małe dziecko mogło się uczyć zachowań przystosowujących je do środowiska przedszkolnego, musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, które z kolei zapewniają mu w tym wieku rodzice. Wynika to z jego właściwości psychofizycznych. Tylko w poczuciu bezpieczeństwa może poznawać nowe otoczenie i nawiązywać kontakty, a nie koncentrować się na obronie przed nieznanym i niezrozumiałym.

Rolą nowego środowiska więc jest kształtowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez włączenie najbliższych w poznawanie przedszkola, stopniowe oswajanie z nowym oraz uczenie dziecka kto poza najbliższymi może zaspakajać jego potrzeby (kto jest za nie odpowiedzialny i do kogo może zwrócić się o pomoc).

Celem spotkań adaptacyjnych jest ułatwienie dzieciom pokonania progu przejścia ze środowiska rodzinnego do środowiska przedszkolnego przy aktywnym włączeniu się w proces adaptacji osób dorosłych – rodziców i personel przedszkola poprzez:

 • umożliwienie dziecku poznania nowego środowiska w poczuciu bezpieczeństwa, w towarzystwie najbliższych oraz kształtowanie ich poczucia przynależności do grupy przedszkolnej;
 • przygotowanie rodziców na udzielenie dziecku wsparcia i pomocy w procesie przystosowania oraz zapoznanie ich z pracą przedszkola, wymaganiami i z przyszłymi nauczycielkami dziecka;
 • stworzenie okazji personelowi przedszkola wcześniejszego poznania swoich wychowanków i ich rodziców, nawiązania z nimi kontaktu oraz uzyskanie informacji zwrotnych od rodziców o ich oczekiwaniach i niepokojach.