ZEBRANIE I DNI ADAPTACYJNE 2020/2021

Dot. tylko Rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola od 01.09.2020 r. !

Zapraszamy Rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na zebranie organizacyjne, które odbędzie się we wtorek 25.08.2020 r. o godz. 16:30. Prosimy, aby w zebraniu uczestniczył tylko jeden rodzic dziecka (bez dzieci!). Zebranie odbywać się będzie w reżimie sanitarnym – maseczki obowiązkowe.

Jednocześnie informujemy, że w poniedziałek 31 sierpnia w godz. 10:00 – 11:00 organizujemy zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola . Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 zajęcia będą organizowane w ogrodzie przedszkolnym. W tym przypadku również prosimy o zachowanie zasady 1 dziecko + 1 rodzic!

Pamiętajcie o maseczkach oraz wszelkich zasadach obowiązujących w okresie pandemii!

W razie deszczowej pogody zajęcia adaptacyjne zostaną odwołane.

Dominika Babała  dyrektor przedszkola

 

 

Ogłoszenie – Rekrutacja – Ważne

 

Przedszkole w Wiórku informuje, że po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nie dysponuje wolnymi miejscami w związku z tym,  postępowanie uzupełniające nie odbędzie się.

W związku z zaistniałą sytuacją informacja o terminie pierwszego zebrania dla nowych rodziców zostanie podana w terminie późniejszym i zamieszczona na stronie internetowej: www.przedszkolewiorek.pl

W związku z zawieszeniem zajęć opłata za miesiąc kwiecień nie zostanie naliczona, a odpisy za miesiąc marzec zostaną dokonane po wznowieniu pracy przedszkola.

Z poważaniem

Dominika Bąbała - dyrektor przedszkola

 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

 Przedszkola w Wiórku

na rok szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)
 2. Uchwała nr XXII/157/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dn. 23 stycznia 2020 r.           w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów   oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 3. Zarządzenie nr 16/2020  Burmistrza Gminy Mosina z dn. 31 stycznia 2020 r.                 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym                            i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli    oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

 • 1

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Do Przedszkola w Wiórku dzieci przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolna na wolne miejsca.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola .
 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów   nieprzyjętych,                                                                                                                                         3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Komisja rekrutacyjna działa zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkola w Gminie Mosina, ustalonym przez organ prowadzący na rok szkolny 2020/2021                oraz zgodnie z zasadami naboru do przedszkoli w Gminie Mosina na rok szkolny 2020/2021, ustalonymi przez Burmistrza Gminy Mosina w  porozumieniu z dyrektorami szkół                   i przedszkoli.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do Przedszkola w Wiórku.
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Przedszkola jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola . Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc.
 5. Listy, o których mowa w ust. 7 i 9, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola w Wiórku. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 7, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Mosina mogą być przyjęci do Przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić na piśmie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola w Wiórku. 
 9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 13. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów,          którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 10. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Przedszkola w Wiórku odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 11. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  o której mowa w ust. 14  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja  przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zm.).
 • 2

KRYTERIA NABORU:

 1. Kryteria podstawowe:

Komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację do Przedszkola w Wiórku  zgodnie z  kryteriami  wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2018 r. poz. 996 ze zm.):

Do Przedszkola w Wiórku  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Mosina. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina niż wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata 100 pkt.

2) niepełnosprawność kandydata  100 pkt.

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  100 pkt.

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  100 pkt.

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  100 pkt.

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100 pkt.

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą  100 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę niżej określone kryteria dodatkowe.  

 1. Kryteria dodatkowe :

1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach  stosunku pracy, wykonują zadania lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów;

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 punkty;

3) rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina - 2 punkty

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata odprowadzają podatek dochodowy na rzecz Gminy Mosina - 2 punkty

5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt.

 

 • 3

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Wiórku składa się do Dyrektora Przedszkola , zgodnie ze wzorem wniosku podanym przez organ prowadzący.
 2. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola w Wiórku corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym Przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 3. Rodzic może wybrać trzy przedszkola, ale dokumenty składa do przedszkola pierwszego wyboru/pierwszej preferencji . We wniosku rodzic zaznacza przedszkola w kolejności           od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego.
 4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów podstawowych oraz kryteriów dodatkowych:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność , orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej    oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.           Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

3)  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka ,

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustaw ą z dnia              9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2013 r.             poz. 135 z późn. zm.)

5) oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców,

6) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej placówki,

7) oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie przez siebie wyznaczonym.
 2. W przypadku uzyskania w postepowaniu rekrutacyjnym przez kilku kandydatów jednakowej liczby punktów, o kolejności przyjęcia decyduje odpowiednio: wskazanie przedszkola jako pierwszy wybór, a następnie wcześniejsza data urodzenia kandydata.
 3. W przypadku braku przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wiórku.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w Przedszkolu przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego  i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej:

                                                                                                              mgr Anna Mańkowska

 

 WAŻNA INFORMACJA

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli

uczęszczania do jednostki w terminie do 30.03.2020 do godz.13.00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Potwierdzenie woli przesyłamy drogą elektroniczną na adres przedszkola  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub wrzucamy do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do przedszkola. 

 

 

 

 

Dotyczy rekrutacji!

Drodzy Rodzice informujemy, że pomimo zawieszenia zajęć w przedszkolach proces rekrutacji nadal trwa!

Wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola można składać codziennie do piątku 13 marca 2020 r. w godz. 8:00 – 16:00, w poniedziałek  16 marca do godz.13:00.

 REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo!!!

Rekrutacja do naszego przedszkola trwa od 24.02.2020 do 16.03.2020, przeprowadzana będzie drogą elektroniczną.

Jak należy zgłosić dziecko do przedszkola?

Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty znajdziecie Państwo na stronie poświęconej rekrutacji w Mosinie

www.mosina.przedszkola.vnabor.pl

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina

Trzeba zalogować się na stronie,  wypełnić , wydrukować wniosek  oraz oświadczenia . Podpis składają oboje rodzice, dokumenty składamy w przedszkolu I preferencji. Pomoc w skorzystaniu z internetu udziela:

Gminne Centrum Informacji przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie

 

 

 

ZAPROSZENIE NA "DRZWI OTWARTE"

 

Dyrektor  oraz Grono  pedagogiczne Przedszkola w Wiórku serdecznie zaprasza

 przyszłych Przedszkolaków wraz z Rodzicami na „ DRZWI OTWARTE”

do naszego przedszkola, które odbędą się wg harmonogramu:

ˇ4 marca        2020 w godz. od 15.30 do 16.30

ˇ   10 marca     marca 2020 w godz. 15.30 do 16.30

 W trakcie spotkania będzie można zwiedzić nasze przedszkole oraz uzyskać

dodatkowe informacje dotyczące  rekrutacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I DO ZOBACZENIA W PRZEDSZKOLU W WIÓRKU!!!ZARZĄDZENIE NR16/2020

BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina. Na podstawie  art. 7 ust.1 pkt 8, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2019 r., poz. 506 z późn.zm) art. 154 ust.1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.,poz.1148  z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2020/2021stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3 Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują następujące kryteria:

1)rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach  stosunku pracy, wykonują zadania lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów;

2)rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 punkty;

3)rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina – 2 punkty

4)rodzice/opiekunowie prawni kandydata odprowadzają podatek dochodowy na rzecz Gminy Mosina – 2 punkty

5)dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt.

§5. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny §5. 2020/2021 do kl. I szkół podstawowych obowiązują następujące kryteria:

 1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty;
 2. wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt;
 3. kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się
  w obwodzie tej szkoły – 1 punkt;
 4. rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina –2 punkty;
 5. miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 1 punkt.

§6. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów zawartych w § 3 i § 4  są oświadczenia rodziców załączone do wniosku.

§ 7. Czynności rekrutacyjne o których mowa w § 1 i § 2 odbywają się w formie rekrutacji elektronicznej potwierdzonej dostarczeniem wniosku do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej.

§ 8. W rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych, kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, określa dyrektor ww. szkoły podstawowej.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty
i Sportu oraz dyrektorom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2019/2020:

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 16/2020 

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 31.01.2020 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 24.02.2020 r. do 16.03.2020 r. do godz. 13:00

Od 10.04.2020 r. do 27.04.2020 r. do godz.13:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm).

Do 20.03.2020 r.

Do 29.04.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Do 23.03.2020 r. do godz. 13:00

Do 30.04.2020 r do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Do 30.03.2020 r. do godz. 13:00

Do 08.05.2020 r. do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Do 01.04.2020 r. do godz. 15:00

Do 12.05.2020 r. do godz. 13:00