WAŻNA INFORMACJA

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli

uczęszczania do jednostki w terminie do 30.03.2020 do godz.13.00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Potwierdzenie woli przesyłamy drogą elektroniczną na adres przedszkola  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub wrzucamy do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do przedszkola. 

 

 

 

 

Dotyczy rekrutacji!

Drodzy Rodzice informujemy, że pomimo zawieszenia zajęć w przedszkolach proces rekrutacji nadal trwa!

Wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola można składać codziennie do piątku 13 marca 2020 r. w godz. 8:00 – 16:00, w poniedziałek  16 marca do godz.13:00.

 REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo!!!

Rekrutacja do naszego przedszkola trwa od 24.02.2020 do 16.03.2020, przeprowadzana będzie drogą elektroniczną.

Jak należy zgłosić dziecko do przedszkola?

Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty znajdziecie Państwo na stronie poświęconej rekrutacji w Mosinie

www.mosina.przedszkola.vnabor.pl

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina

Trzeba zalogować się na stronie,  wypełnić , wydrukować wniosek  oraz oświadczenia . Podpis składają oboje rodzice, dokumenty składamy w przedszkolu I preferencji. Pomoc w skorzystaniu z internetu udziela:

Gminne Centrum Informacji przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie

 

 

 

ZAPROSZENIE NA "DRZWI OTWARTE"

 

Dyrektor  oraz Grono  pedagogiczne Przedszkola w Wiórku serdecznie zaprasza

 przyszłych Przedszkolaków wraz z Rodzicami na „ DRZWI OTWARTE”

do naszego przedszkola, które odbędą się wg harmonogramu:

ˇ4 marca        2020 w godz. od 15.30 do 16.30

ˇ   10 marca     marca 2020 w godz. 15.30 do 16.30

 W trakcie spotkania będzie można zwiedzić nasze przedszkole oraz uzyskać

dodatkowe informacje dotyczące  rekrutacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I DO ZOBACZENIA W PRZEDSZKOLU W WIÓRKU!!!ZARZĄDZENIE NR16/2020

BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina. Na podstawie  art. 7 ust.1 pkt 8, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2019 r., poz. 506 z późn.zm) art. 154 ust.1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.,poz.1148  z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2020/2021stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3 Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują następujące kryteria:

1)rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach  stosunku pracy, wykonują zadania lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów;

2)rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 punkty;

3)rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina – 2 punkty

4)rodzice/opiekunowie prawni kandydata odprowadzają podatek dochodowy na rzecz Gminy Mosina – 2 punkty

5)dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt.

§5. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny §5. 2020/2021 do kl. I szkół podstawowych obowiązują następujące kryteria:

  1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty;
  2. wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt;
  3. kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się
    w obwodzie tej szkoły – 1 punkt;
  4. rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina –2 punkty;
  5. miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 1 punkt.

§6. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów zawartych w § 3 i § 4  są oświadczenia rodziców załączone do wniosku.

§ 7. Czynności rekrutacyjne o których mowa w § 1 i § 2 odbywają się w formie rekrutacji elektronicznej potwierdzonej dostarczeniem wniosku do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej.

§ 8. W rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych, kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, określa dyrektor ww. szkoły podstawowej.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty
i Sportu oraz dyrektorom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2019/2020:

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 16/2020 

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 31.01.2020 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 24.02.2020 r. do 16.03.2020 r. do godz. 13:00

Od 10.04.2020 r. do 27.04.2020 r. do godz.13:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm).

Do 20.03.2020 r.

Do 29.04.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Do 23.03.2020 r. do godz. 13:00

Do 30.04.2020 r do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Do 30.03.2020 r. do godz. 13:00

Do 08.05.2020 r. do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Do 01.04.2020 r. do godz. 15:00

Do 12.05.2020 r. do godz. 13:00