Misja przedszkola

Przedszkole Wspiera rozwój dziecka , w tym rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija możliwości i talenty. U podstaw rozwoju przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym z dnia 10 maja 2013 roku (Dz. U. z 2013r. poz.560). 

Wizja przedszkola 

 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Przygotowuje do podjęcia nauki w szkole. Rozwija kompetencje poznawcze. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie. Praktyczne umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie oraz aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny sposób. Przedszkole podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza w podstawowe zasady funkcjonowania grup społecznych poprzez ustalanie i respektowanie praw i obowiązków. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości dziecka opiera się na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu narodu. 

Sylwetka absolwenta:

 •  posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, 
 •  samodzielny,
 •  zainteresowany nauką i technika,
 •  aktywny w podejmowaniu działań,
 •  zna i respektuje normy społeczne,
 •  otwarty na potrzeby innych ludzi,
 •  potrafi współdziałać w zespole,
 •  lubi działania twórcze,
 •  wrażliwy estetycznie,
 •  akceptuje zdrowy styl życia,
 •  posiada bogata wiedze o środowisku przyrodniczym,
 •  wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,,
 •  ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

Procesy zachodzące w przedszkolu

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe, w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz talentów dzieci. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog twardych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczegółową wagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym. 

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji , ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną  analizę jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji oraz wniosków ze sprawowanego nadzoru. 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci i pokonywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych dzieci. 

Placówka zapewnia częste kontakty na linii przedszkole – dom i doskonali formy tej współpracy. 

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiadana jego potrzeby. Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci. W środowisku lokalnym pełni rolę ośrodka zrównoważonego rozwoju. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. W środowisku lokalnym promuje swoje działania oraz ideę zrównoważonego rozwoju. 

Zarządzanie przedszkole

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne; specjalista w zakresie terapii pedagogicznej: logopeda oraz oligofrenopedagog. W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola, powoływane są zespoły zadaniowe: ds. programów wychowania przedszkolnego, ewaluacji i inne w miarę potrzeb. Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania oparty na kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów. 

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble, kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.