Przedszkole  w Wiórku wspiera rozwój dziecka, w tym rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija możliwości i talenty. U podstaw rozwoju przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym z dnia 10 maja 2013 roku (Dz. U. z 2013r. poz.560). 

 

Misja przedszkola

 

Okres wczesnego dzieciństwa jest to czas szczególnie ważny dla wszechstronnego rozwoju dziecka. To właśnie na tym etapie dziecko charakteryzuje się dużą aktywnością, chłonnością i ciekawością poznawczą. Podstawowym zadaniem przedszkola jest więc stwarzanie mu możliwości oraz wspomaganie tegoż rozwoju poprzez stosowanie metod czynnych angażujących dziecko w działaniu. Dziecko powinno mieć wiele okazji do doświadczania i przeżywania, bo tak zdobyta wiedza jest trwalsza i pełniejsza, co wpływa na ważny fakt, że dziecko najlepiej uczy się przez działanie. W okresie przedszkolnym dziecko zdobywa wiedzę o otaczającym nas świeci jak i również uczy się funkcjonowania w grupie przedszkolnej. Poznaje normy, zasady panujące w grupie, dąży do samodzielności i samoobsługi w codziennym funkcjonowaniu w grupie przedszkolnej. 

Wprowadzenie do edukacji przedszkolnej nowe koncepcje pedagogiczne zmiany w podejściu do spraw wychowawczych i dydaktycznych, stawiają przed nauczycielem szereg nowych wyzwań. Obecnie, jako organizator procesu edukacji, nauczyciel musi tworzyć możliwości do zdobywania doświadczeń wartościowych z punktu widzenia rozwoju dziecka, pełni on ważną rolę przewodnika który niejako wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Zadaniem i postawą nauczyciela jest zejście do poziomu dziecka, dziecka które w trakcie działań edukacyjnych należy zachęcać do różnorodnych form aktywności, rozwijania umiejętności poznawczych oraz budzenie zaciekawienia otaczającym nas światem. W codziennej pracy nauczyciela bardzo ważna jest wnikliwa obserwacja zachowań i działalności dzieci, ich zainteresowania związane z codzienną zabawą, aktywność dzieci w trakcie zajęc dydaktycznych oraz rozwój społeczny. Przebywanie z dzieckiem, obserwacja pomoże nauczycielowi w skutecznym doborze metod i treści w planowaniu zajęc przedszkolnych. Funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz wzajemna akceptacja dzieci względem swoich zachowań jest bardzo ważnym elementem kształtującym grupę – jej relacje i komunikację interpersonalną. 

Wszystkie zadania realizowane przez przedszkole mające na celu jego rozwój i realizację wspólnych zadań odbywa się poprzez ścisłą współpracę z rodzicami. Dobra komunikacja na płaszczyźnie rodzic – dziecko – nauczyciel prowadzi do dobrej i efektywnej współpracy wychowawczej wspierającej rozwój dziecka oraz kontynuację oddziaływań edukacyjnych w środowisku rodzinnym.